“Ring Goblets”, Ceramic by Sarah Stokes

Sarah Stokes

“Ring Goblets”

Ceramic
3 x 3 x 5 inches each
2019
2022.012